Wohngruppen

Haus MAS (umA-Jungenwohngruppe)
aktuelle Belegung: 10/10

Haus AMR (gemischte Jungenwohngruppe)
aktuelle Belegung: 8/9 (ION-Plätze 0/1)

Haus GEB (Intensiv-Wohngruppe)
aktuelle Belegung: 3/9 (ION-Plätze 0/2)

Haus LES (Mutter/Vater-Kind-Einrichtung)
aktuelle Belegung: 3/10